Продължете към съдържанието

Методологии

  Наръчникът е предназначен за учители и представя мултидисциплинарна методика за развиване на дигитално-медийните умения на гимназистите. Той е създаден и тестван в реални учебни условия от действащи учители и образователни експерти и има изцяло практическа насоченост с включените в него примери, инструменти, ресурси и учебни планове. Самата методика е апробирана от учители в 4 български училища. Над 200 учители преминаха успешно и оцениха високо обученията по методиката, организирани от Коалицията за медийна грамотност през декември 2022 и януари 2023 г., а част от тях вече я прилагат в учебния процес.

  Този наръчник е продукт на проекта “Интегрален подход за развитие на медийната грамотност на учениците”, изпълнен от Коалицията за медийна грамотност с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България [www.activecitizensfund.bg]

  Коалицията за медийна грамотност носи цялата отговорност за съдържанието на методиката и проведените обучения и при никакви обстоятелства не може да се приема, че програмата на обученията, както и съдържанието на методиката и на този наръчник, отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България

  Наръчникът „Медийна грамотност през дистанционно обучение“ стъпва на принципите и уроците в методиката “От дигитална компетентност към дигитално гражданство”, разработени от Национален център за безопасен интернет и Факултета по начална и предучилищна педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

  Разработените уроци са приспособени за дистанционно обучение, но могат да бъдат преподавани и в присъствено обучение, като въвличат използването на информационните технологии, както в самото протичане на часа, така и в примерните домашни работи. Целта е развитието на медийната грамотност в учениците независимо от средата на преподаване и учебния предмет.

  Уроците са подходящи за 5, 6 и 7 клас, като могат да бъдат прилагани в Час на класа, Информационни технологии, Български език и литература и История. Принципите, върху които стъпват уроците, обаче са подходящи за всеки един учебен предмет. Те са насочени към развитието на критичното мислене, търсене и анализ на информация, екипна работа, решаване на проблеми, създаване на позитивно и качествено дигитално съдържание и етично и безопасно общуване в онлайн среда.

  Наръчникът е разработен от екип на Коалиция за медийна грамотност, включващ експерти на Центъра за безопасен интернет, Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ и учител по история. Адаптацията на уроците за дистанционно обучение е реализирана в рамките на проекта на Коалиция за медийна грамотност „Медийна грамотност през дистанционно обучение“ с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

  Изтеглете наръчника „Медийна грамотност през дистанционно обучение“ от тук.

  В категория Уроци и презентации в секция Ресурси може да намерите допълнителни уроци, разработени по наръчника. Автори на уроците са учители, преминали обучения в рамките на проекта.